18 Sound 10NDA610
18 Sound 10NDA610
Model

18 Sound 10NDA610

Rating
DIAM
10"
FS(Hz)
89
VAS(l)
18
QTS
0.23
PWR(W)
1200
SPL(dB)
103
IMP(Ohm)
8x1
avb
PROD