Model

Hertz HS 200

Rating
DIAM
8"
FS(Hz)
29.4
VAS(l)
33.2
QTS
0.42
PWR(W)
400
SPL(dB)
84.3
IMP(Ohm)
4x1
avb
NOPROD