Model

Hertz HV 165

Rating
DIAM
6"
FS(Hz)
75
VAS(l)
9.2
QTS
0.61
PWR(W)
200
SPL(dB)
89.7
IMP(Ohm)
4x1
avb
NOPROD