Hertz EV 130.5
Hertz EV 130.5
Model

Hertz EV 130.5

Rating
DIAM
5"
FS(Hz)
82
VAS(l)
6
QTS
0.68
PWR(W)
150
SPL(dB)
88
IMP(Ohm)
4x1
avb
PROD